31/5/09

Els sectors culturals de Catalunya en xifres

M'arriba per Internet l'informe: "L'ICIC i els sectors culturals en xifres" que podeu llegir aquí. S'hi analitzen els diversos sectors culturals i la intervenció econòmica i activitats de l'ICIC. Aquest és l'espai que es dedica al sector del llibre. Algunes dades que trobo rellevants aón que es pot comprovar ,com hem comentat altres vegades, que l'edició de títols en català està estancada. Així mentre els títols editats a Catalunya en català ha passat de 8.183 el 2002 a 8.544 el 2007, i en continus alts i baixos, en castellà any rere any els títols editats a Catalunya ha augmentat, de 18.031 el 2002 a 22.553 el 2007. Això ha fet que mentre el 2002 els títols editats en català representaven el 31,21% de la producció editorial de Catalunya, aquesta xifra caigués el 2007 fins el 27,47%.
Una altra dada que m'ha interessant és la que fa referència a la facturació de llibres en català, que el 2007 va ser de 253,15 milions d'euros, un 15,22% del total de la facturació del sector editorial a Catalunya. Pels qui puguin tenir la idea que les subvencions tenen un pes específic molt important en l'edició en català, poden comprovar en aquesta mateixa pàgina que l'ICIC aporta com a subvenció 2,7 milions d'euros al llibre en català, cosa que representa un 1,06% de la facturació total. Hi ha altres ajudes al sector editorial que arriben per altres departaments però la més important és la partida que aporta l'ICIC que gestiona entre d'altres, l'ajut a la producció, l'antic suport genèric, que, tal com comentàvem aquí enguany ha sofert una reducció pressupostària. Si s'entretenen a mirar l'informe podran comprovar que el sector del llibre en català, per la seva facturació, pel nombre de llocs de treballs que crea, etc. és proporcionalment que el menys ajuda institucional té de la indústria cultural catalana.
Finalment, reprodueixo en aquest article el gràfic de les llengües emprades en el consum cultural on es pot veure que en la majoria dels casos la situació del català està molt lluny d'estar en unes xifres que haurien de ser normals. En tots aquests casos, i en el llibre inclòs, un dels principals problemes és la manca d'oferta. Hi ha molta feina a fer, que s'ha de fer sense complexos i discriminant positivament el català si es vol que les preocupants dades que s'exposen en el gràfic millorin.