3/1/10

Pefil sociolingüístic dels adolescents de l'Alt Camp

En el darrer número de Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l'Alt Camp, publicació editada per l'Institut d'Estudis Vallencs, el filòleg Josep Maria Pallàs publica un estudi sobre el perfil sociolingüístic de l'alumnat de l'IES Narcís Oller de Valls. El treball s'ha fet sobre 730 alumnes, el 85% del total del centre, per tant tal com es diu en el resum és "una mostra força representativa dels adolescents i joves de l'Alt Camp." Reprodueixo algunes de les conclusions que he trobat més significatives. De fet, és interessant saber en quina situació es troba la nostra llengua en els adolescents ja que ells marcaran el futur de l'ús del català.
El 50% de l'alumnat té com a llengua personal i dins el nucli familiar el català. El castellà arriba al 35%. Els bilingües es mouen entorn el 10%. El 5% restant parla a casa altres llengües.
El català és la llengua majoritària de relació amb amics i companys d'institut (44%). Els que es declaren bilingües formen el segon grup i gairebé empaten amb els que els que usen el català a l'hora de relacionar-se amb els companys de classe.
L'ús exclusiu del castellà com a llengua de relació amb els companys ateny el 15% de l'alumnat.
D'una manera sistemàtica, els resultats més favorables al català es donen a batxillerat, on solen superar els 15 punts percentuals els de l'ESO.
Hi ha una relació directa entre llengua i identitat: com més ús del català, més assumpció de la identitat catalana.
La catalanitat en solitari o compartida és un tret identitari i assumit pel 78% de l'alumnat. L'espanyolitat és assumida positivament pel 45%.
La diferència és mínima entre els dos grups majoritats: la catalanitat predominant (40%) i la catalanitat compartida amb l'espanyolitat 38%. A l'ESO es capgira el predomini: el grup majoritari és el que sent una identitat compartida catalanitat/espanyolitat.